Projectgroep Oncologie en Palliatieve Zorg

Oncologie/Palliatieve Zorg
Oncologie/Palliatieve Zorg

De projectgroep Oncologie/Palliatieve zorg bestaat uit fysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van oncologische patiënten.

De projectgroep Oncologie / Palliatieve zorg heeft tot doel:

Door het MuON (Multidisciplinair Oncologisch Netwerk) is reeds veel voorwerk verzet in het opzetten van de multidisciplinaire samenwerking. Omdat de subsidie van ZonMw eind 2014 zou eindigen, is in overleg besloten om de regionale monodisciplinaire tak van de fysiotherapie voort te zetten onder de ROF Gelderse Vallei.

De projectgroep, gevormd door geïnteresseerden uit de klankbordgroep, werkt aan de transmurale werkwijze oncologie en palliatieve zorg.
Zodra de transmurale werkwijze gereed is wordt de werkgroep geformeerd. Praktijken uit de regio ROF Gelderse Vallei zullen dan worden uitgenodigd om lid te worden van de werkgroep.

Samenwerking met het ziekenhuis Gelderse Vallei

De fysiotherapeutische zorg voor oncologische patiënten wordt afgestemd op de zorg van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Bewegen heeft een positieve werking op bijvoorbeeld vermoeidheid en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven na de periode van chemo-/radiotherapie.

Kanker

Kanker is een veelvoorkomende ziekte. In Nederland zal het aantal mensen bij wie de diagnose kanker wordt gesteld toenemen van 89.200 in 2008 tot naar verwachting 95.000 in 2015. Het aantal mensen dat leeft met kanker, of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen van kanker, zal toenemen van 366.000 in 2000 tot ruim 690.000 in 2015 [NKR 2010].

Klachten, zoals vermoeidheid, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijkse leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Oncologische revalidatie kan een groot deel van de mensen gediagnosticeerd met kanker helpen om de gevolgen hiervan te boven te komen en om de kwaliteit van leven en deelname aan het arbeidsproces te verbeteren.

Palliatieve zorg

De World Health Organisation (WHO) hanteert de volgende definitie van palliatieve zorg:

Palliatieve zorg is de continue, actieve, integrale zorg voor patiënten en naaste(n) door een interdisciplinair team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Het primaire doel van de zorg is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als zijn naaste(n), waarbij de patiënt wordt benaderd als een gelijkwaardige en medeverantwoordelijke partner. Palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychologische, sociale en spirituele behoeften en strekt zich uit tot steun bij rouwverwerking.

Palliatieve zorg bestaat uit:

  • pijn en andere ziektesymptomen behandelen;
  • psychologische en sociale problemen behandelen;
  • aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit;
  • de patiënt ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven;
  • de patiënt en de naasten ondersteunen bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen;
  • naasten ondersteunen bij de omgang met de zieke en bij rouwverwerking na het overlijden.

Er zijn nog geen cijfers over omvang, aard, complexiteit van de totale behoefte aan palliatieve zorg beschikbaar. De verwachting is dat door de vergrijzing, de toename van het aantal chronische zieken en het aantal sterfgevallen de vraag naar palliatieve zorg de komende jaren zal toenemen. Ook de aandacht voor palliatieve zorg groeit, wat in de toekomst kan zorgen voor een toename van vraag.

Palliatieve zorg wordt daarom geboden in de hele gezondheidszorg: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices  en thuis ondersteund door thuiszorgorganisaties. Helaas is er geen recent onderzoek over hoe vaak een zorgverlener daadwerkelijk betrokken is bij de behandeling van een patiënt in de palliatieve fase. De palliatieve fase start vaak in het ziekenhuis als duidelijk wordt dat genezing niet (meer) mogelijk is.