31 dec 2018 13:23 Leeftijd: 1 year
category: Organisatie nieuws

Algemene leden vergadering ROF Gelderse Vallei

Op 29 november werd de algemene leden vergadering gehouden in Veenendaal.


Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

In deze ALV werden de plannen van het bestuur en bijpassende begroting voor 2019 gepresenteerd. Uit de sessie van Arjan Visscher (KNGF), tijdens het Orthopedie symposium, kwam duidelijk naar voren dat communicatie een belangrijk thema is. Het bestuur heeft dank ook voor 2019 het plan om, samen met de voorzitters van de werkgroepen, de communicatie binnen de organisatie van de ROF Gelderse Vallei te versterken en daar waar nodig te verbeteren. Er zijn namelijk al heel veel tools ontwikkelt, maar deze zijn onvoldoende bekend en worden hierdoor onvoldoende ingezet.

Tevens werden de jaarplannen en begrotingen van alle werkgroepen van de ROF Gelderse Vallei gepresenteerd. Het is voor het eerst komend jaar, dat alle werkgroepen samen hebben nagedacht en besproken, hoe zij komend jaar gaan invullen!

Er werd teruggekomen op de bijeenkomst, "nut en noodzaak leefstijladvies", die georganiseerd werd door Hans Nijhof op verzoek van het bestuur van de ROF Gelderse Vallei. Aanwezig waren Arjan Visscher (KNGF), Ton Knevel (ZGV), dhr Paardenkoper (patiënt), Chantal Bakker (Zorgbelang), Bianca Looise (Coördinator leefstijl/zelfzorg van de huisartsen Gelderse Vallei (HAGV)) en Marijke ten Haaf (staffunctionaris eerstelijns zorgvernieuwing HAGV). Helaas konden de afvaardigingen van Sportservice, Diëtisten en Menzis niet aanwezig zijn.

Er is op een open manier met elkaar gediscussieerd maar het bleek lastig om elkanders belangen over elkaar heen te leggen en het gezamenlijk belang te benoemen.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het uitgangspunt van de HAGV- coördinatoren was dat zij eerst orde op zaken wilden stellen in hun eigen omgeving alvorens dit met een bredere groep uit te werken. Zij zijn op dit moment al met en aantal pilots bezig waar ze onderzoeken of ze op de juiste wijze het leefstijl advies voor de klant geborgd hebben. In deze pilots zijn de fysiotherapeuten en diëtisten echter niet vertegenwoordigt. Wel wordt in deze pilots gebruik gemaakt van klant panels m.b.t. de klantwens.

Conclusie: Het bleek zeker mogelijk om met elkaar dit onderwerp te bespreken maar het heeft nog niet geleid tot een samenwerking waarmee een interdisciplinair leefstijladvies vorm gegeven zou kunnen worden. Hiervoor is deze sessie nog te kort geweest en zouden partijen als de zorgverzekeraar, de Huisartsen en de diëtisten (die nu niet aanwezig waren) aangesloten moeten zijn.

Een "dialoogbijeenkomst" georganiseerd vanuit zorgbelang zou een vervolg kunnen zijn. Hier zijn echter flinke kosten aan verbonden ( € 5000,-). Mede gezien de onzekere uitkomst a.g.v. het uitgangspunt de HAGV wordt door de algemene ledenvergadering besloten dat de ROF Gelderse Vallei deze kosten niet kan dragen.
Het bestuur gaat onderzoeken of er alternatieve financieringsmogelijkheden hiervoor zijn.